Особливості прийому на навчання до Черкаського державного технологічного університету іноземців та осіб без громадянства

Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. Прийом іноземців до університету на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту). Прийом на навчання іноземців для здобуття ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії проводиться на акредитовані освітні програми. Університет також може приймати іноземців для навчання в аспірантурі, за програмами підготовчого факультету (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та стажування 

Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно. 

Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал»

уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі “Електронний журнал” уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в’їзду) з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль)).

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти Черкаський державний технологічний університет укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників.

Укладання угод університетом можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам згідно правил прийому на навчання в Черкаському державному технологічному університеті. 

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до закладу освіти, іноземець передає оригінали документів особисто.

 Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися Черкаським державним технологічним університетом:

1.                  двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 01 листопада і 15 квітня відповідно) для
здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2.                 упродовж року для навчання в аспірантурі (на підготовчому відділенні).

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Черкаського державного технологічного університету на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО. 

Дирекція навчально-наукового центру по роботі з іноземними студентами:
корп. 2, кім. 121
тел: (0472) 73-02-81, +380679809280
Електронна пошта:s.onishchenko@chdtu.edu.ua